Začetek

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

ZAKON O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU INVALIDOV JE V VELJAVI – novosti in informacije PDF Natisni E-pošta

zakon-o-vkljucevanju-invalidovS 1. januarjem 2019 je stopil v veljavo Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki bo nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83, Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in 40/11 – ZSVarPre-A) in velja za osebe z invalidnostjo, ko dopolnijo 18 let.

Odrasle osebe z invalidnostjo, ki so bile upravičenci po tem zakonu, z novim zakonom ohranijo status invalida in s tem vse pridobljene pravice, zato jim ni potrebno vlagati nobenih vlog in izdajati novih odločb.

Zakon o socialnem vključevanju invalidov ureja pravice in postopek pridobitve statusa invalida  osebam s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje, pravico do denarnih prejemkov in možnosti, ki jim jih zagotavlja država za njihovo enakovredno vključevanje v družbo.

Zakon bo razširil krog invalidov, ki jim po zakonu pripadajo pravice. Poleg oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter najtežje gibalno oviranih oseb bodo pravice dobile tudi osebe z avtističnimi motnjami, osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in gluhoslepe osebe.

Pomembna pridobitev je tudi ta, da bodo osebe s statusom invalida imele z novim zakonom pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, ki od 1.1.2019 znaša 577,34 Eur. Zato vlog za varstveni dodatek ni več potrebno vlagati, saj bo novo nadomestilo že vključevalo znesek, ki je enak dosedanjemu nadomestilu za invalidnost in varstvenemu dodatku. Spremenjena je tudi višina dodatka za pomoč in postrežbo, ki bo po novem enak dodatku za pomoč in postrežbo po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter znaša  292,11  Eur v primeru, da osebe z invalidnostjo potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in v višini 146,06 Eur za osebe z invalidnostjo, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb.

Nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po novem zakonu nista socialno varstvena prejemka in so od njih ne plača dohodnina po Zakonu o dohodnini.

Osebe, ki so pridobile pravico do družinske pokojnine do 31.12.2018, ki je bila višja od dosedanjega nadomestila za invalidnost (382,32 Eur) in je sedaj nižja od novega nadomestila za invalidnost (577,34 Eur) lahko vložijo (morajo, če želijo prejemati razliko) na pristojne Centre za socialno delo vloge za pravico do razlike do novega višjega nadomestila za invalidnost. Vsi ostali prejemniki družinskih pokojnin, ki so že do sedaj bili upravičenci do razlike med družinsko pokojnino in nadomestilom za invalidnost ne potrebujejo vložiti novih vlog, saj se bo višina razlike preračunala na novo.

Z novim zakonom je prenehala preživninska obveznost staršev in s tem pravica odraslih oseb s statusom invalida po ZSVI (pred tem po ZDVDTPO) do družinske pokojnine, ki je po 1.1.2019 ni več mogoče uveljavljati.
Vsi prejemniki dosedanjega dodatka za tujo nego in pomoč, bodo po novem prejemali dodatek za pomoč in postrežbo v višjih zneskih, za kar tudi ni potrebno vlagati nobenih novih vlog. Tisti prejemniki nadomestila za invalidnost, ki dodatka za pomoč in postrežbo ne prejemajo ali pa menijo, da bi namesto nižjega dodatka za pomoč in postrežbo bili upravičeni do višjega dodatka, lahko vložijo na pristojnem centru za socialno delo vlogo za pomoč in postrežbo po novem zakonu.

Zakon bo omogočil prehod v zaposlitev in ohranitev nadomestila za invalidnost do višini minimalne plače ter po morebitnem prenehanju zaposlitve ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost v celoti.
Zakon bo od 1.1.2022 zagotavljal storitve socialnega vključevanja in sicer storitve usposabljanja za samostojno življenje,  vseživljenjskega učenja, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov, ki bodo omogočale večjo socialno vključenost oseb z invalidnostjo v skupnost.

Več o Zakonu o socialnem vključevanju invalidov si lahko preberete na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1349/zakon-o-socialnem-vkljucevanju-invalidov-zsvi

Dopis je pripravila Zveza Sonček.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na predsednico Lidijo Šestak Zorič ali na Zvezo Sonček.